సీతారామం – పరిచయం అక్కర్లేని సినిమా, “నాలుగు మాటలు పోగేసి ఉత్తరం రాస్తే…” అనే డైలాగ్ ఇప్పుడు అందరి నోటా వినిపిస్తూ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ సీత గురించి నాలుగు మాటలు పోగేస్తేRead More →